K-PO M-8800

K-PO M-8800

 

TCXO HIGH FREQUENCY STABILITY

8HZ, 100HZ, 1KHZ, 10KHZ

25.615,30.105MHZ PCPROGRAM

AM